Recycle bin orygin

Xin chào, sửa chữa thùng rác cho:
khi tôi nhấp chuột emty thùng rác nó hỏi bạn có chắc xóa " WINDOW "
i có nhưng tất cả các cách có trong RecycleBin ! !
giúp tôi !
1 answer Last reply
More about recycle orygin
  1. Nếu Windows đang ở trong thùng rác, nhấp chuột phải lên nó và chọn Restore.
    Bạn không muốn xóa Windows
Ask a new question

Read More

Drivers Windows XP