Sign in with
Sign up | Sign in
Your question

Recovery samsung laptop

Tags:
  • Drivers
  • Data Recovery
  • Laptops
  • Samsung
  • Windows 7
Last response: in Windows 7
Share
October 19, 2012 1:19:38 PM

không cài được phần mềm.tại sao? vui lòng hướng dẫn cụ thể cho tôi về cách cài đặt và sử dụng phần mềm.thanhs

More about : recovery samsung laptop

a b $ Windows 7
October 19, 2012 1:26:17 PM

English forum...
m
0
l
a b D Laptop
October 19, 2012 1:41:12 PM

RTFM!
m
0
l
!