ATI and Nvidia's Same-Day Mega-Launch Mayhem

3DMark 2003

3DMark 2005